ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าเว็บไซต์สู่คลังความรู้
วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา   20285

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา


นายวุฒิพงษ์  นาสมขวัญ
ครูผู้สอน